ارتباط با ما
ارتباط با ما

واحد شماره یک - تولید روغن

اصفهان- شهرک صنعتی مورچه خورت- ابتدای ابوریحان نهم

تلفن: 1-45642260-031

فکس: 45642786-031

www.resco.ir

info@resco.ir

واحد شماره دو - تولید گریس

اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت- دکترحسابی ششم

تلفن: 1-45643950-031

فکس: 45643955-031

واحد شماره سه - بسته بندی

اصفهان- شهرک صنعتی مورچه خورت-  فاز سه خیابان بوعلی- نبش بوعلی ششم پ 511

تلفن: 5-45643391-031

فکس: 45643019-031