واحد شماره سه - بسته بندی
واحد شماره سه - بسته بندی

اصفهان- شهرک صنعتی مورچه خورت-  فاز سه خیابان بوعلی- نبش بوعلی ششم پ 511

تلفن: 5-45643391-031

فکس: 45643019-031