اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت تاریخ انتصاب
1 سید محمد طایفه ( پرسی گاز ) رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
 
1397/08/23
2 سید شهاب عظیمی پور ( نفت ایرانول ) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظف 1397/08/23
3 محمد هاشم زاده چمگردانی ( نفت پاسارگاد ) عضو هیئت مدیره
غیر موظف
1397/08/23