اهداف شرکت

اهداف کلان خط مشی ردیف
افزایش ظرفیت تولید وکاهش زمان استاندارد Iso 9001:2008
Iso ts 29001:2010
بهبود مستمر فرآیندها و سیستم های كیفیتی و
افزایش رضایت مشتریان و طرفهای ذینفع از طریق درك و برآورده سازی صحیح نیازها و خواسته های آنان در خصوص مسـائل كیفیتی
1
اهداف کلان خط مشی ردیف
افزایش ظرفیت تولید وکاهش زمان استاندارد Iso 9001:2008
Iso ts 29001:2010
توجه و اهتمام به تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، طراحی و تولید محصولات دوستدار محیط زیست . 2

اهداف کلان خط مشی ردیف
تعهدات شرکت برای پیشگیری از خطرات و بیماریها ISO 18001:2008 آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های كاركنان و ارتقاء آگاهی های ایمنی و بهداشت حرفه ای 3
بهبود مستمر سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای

اهداف کلان خط مشی ردیف
تعهدات شرکت جهت رعایت الزامات قانونی زیست محیطی ISO 14001:2004 بهبود مستمر سیستم های زیست محیطی 4
افزایش رضایت مشتریان و طرفهای ذینفع از طریق درك و برآورده سازی صحیح نیازها و خواسته های آنان در خصوص مسـائل ، زیست محیطی