آزمون های کنترل کیفیت
آزمون های کنترل کیفیت

واحد کنترل و کیفیت و آزمایشگاه شرکت روانکاران احیا سپاهان با دارا بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز در زمینه کلیه روانسازها در راستای حفظ و بهبود مشخصات کیفی محصولات و ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان و سایر درخواست کنندگان و همچنین افزایش روز افزون توانایی های خود فعالیت می نماید.

عمده آزمون های انجام پذیر در این آزمایشگاه عبارتند از:

آزمون گرانروی سینماتیک ASTM D 445
آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه احتراق به روش باز ASTM D 92
آزمون اندازه گیری نقطه ریزش ASTM D 97
آزمون اندازه گیری دانسیته (با هیدرومتر) ASTM D 1298
آزمون اندازه گیریPH Instrumental
آزمون اندازه گیری عدد اسیدی کل ASTM D 664/D 974
آزمون اندازه گیری قلیائیت کل ASTM D 2896 /D 974
آزمون اندازه گیری کف ASTM D 892
آزمون اندازه گیری صابونی شدن ASTM D 94
آزمون اندازه گیری جدا پذیری روغن از آب ASTM D 1401/IP 19
آزمون اندازه گیری پایداری محلول روغن های حل شونده در آب IP 263
آزمون اندازه گیری تعیین میزان پایداری حرارتی مخلوط آب و سیالات فلز کاری IP 311
تست ارزیابی مقدار لکه توسط روغن های محافظ UNICHIM METHOD 458
آزمون اندازه گیری باقی مانده قلیایی M.O LUBL 020
محاسبه شاخص گرانروی ASTM D 2270
اندازه گیری میزان محتوی آب موجود در روغن با استفاده از متد کارل فیشر ASTM D 6304
تست محافظت در برابر رطوبت روغن های محافظ UNICHIM METHOD 457
تست قابلیت شستشو برای روغن های محافظ UNICHIM METHOD 455
آزمون عدد ناس (میزان ناخالصی مکتنیکی در روغن) NAS 1638

نتايج آزمون هاي انجام شده بر روي محصول لیتیم

واحد روش آزمون خواص رديف
- Visual Color 1
  0.1 mm   ASTM D217   Penetration
worked
unworked
2
- ASTM D217 NLGI 3
- - Thickener 4
°C ASTM D566 Dropping Point 5
cSt ASTM D 445 Viscosity @ 100°c 6
- ASTM D 2270 VI 7
Lb/in2  ASTM D 942 Oxidation stability 8
%wt ASTM D 972    Evaporation Loss 9
%wt ASTM D 128 Acid No 10
%wt ASTM D 128 Base No 11
%wt ASTM D 1264 Water Washout 12
24h @ 100°c ASTM D 4048 Copper corrosion 13
no ASTM D 1404 Hard Particles 14

نتايج آزمون هاي انجام شده بر روي محصول کلسیم

واحد روش آزمون خواص رديف
- Visual Color 1
  0.1 mm   ASTM D217   Penetration
worked
unworked
2
- ASTM D217 NLGI 3
- - Thickener 4
°C ASTM D566 Dropping Point 5
cSt ASTM D 445 Viscosity @ 100°c 6
- ASTM D 2270 VI 7
%wt ASTM D 128 Acid No 8
%wt ASTM D 128 Base No 9
%wt ASTM D 1264 Water Washout 10
24h @ 75°c ASTM D 4048 Copper corrosion 11
no ASTM D 1404 Hard Particles 12

نتايج آزمون هاي انجام شده بر روي محصول لیتیم ای پی

واحد روش آزمون خواص رديف
- Visual Color 1
  0.1 mm   ASTM D217   Penetration
worked
unworked
2
- ASTM D217 NLGI 3
- - Thickener 4
°C ASTM D566 Dropping Point 5
cSt ASTM D 445 Viscosity @ 100°c 6
- ASTM D 2270 VI 7
lb/in2 ASTM D 942 Oxidation stability 8
%wt ASTM D 972    Evaporation Loss 9
KgF ASTM D 2596 Four Ball Test 10
%wt ASTM D 1264 Water Washout 11
lb ASTM D 2509 Timken (ok load) 12
no ASTM D 1404 Hard Particles 13