RES SM-CF (5W-40)

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SM/CF با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک و افزودنی های مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد :  مناسب جهت کاربرد در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 2010 و موتور های دیزلی سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1994 و در مواردی که سطح کیفیت SM/CF توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

ویژگی ها : پایداری حرارتی عالی، ضد اکسیداسیون، خاصیت پاک کنندگی قوی توسط جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق، ضد ساییدگی و خنثی کننده اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور.