RES SC-CC (20W-50)

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SC-CC (20W-50)، با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب با خواص ضد ساییدگی و خوردگی قطعات داخلی موتور برای تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در موتور های بنزینی طراحی شده تا سال 1967 و موتور های دیزلی سبک غیر سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1961 و مواردی که سطح کیفیت  SC/CC توسط سازنده توصیه شده است.

ویژگی ها : پایداری حرارتی بالا، ضد اکسیداسیون، خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق، ضد ساییدگی و خنثی کننده اسید های حاصل از اکسیداسیون جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور.