واحد شماره یک - تولید روغن
واحد شماره یک - تولید روغن

اصفهان- شهرک صنعتی مورچه خورت- ابتدای ابوریحان نهم

تلفن: 1-45642260-031

فکس: 45642786-031