RES SL-CF (10W-40)

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SL/CF، با استفاده از روغن پایه نیمه سینتیتیک و افزودنی های مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2004 و موتور های دیزلی سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1994 و در مواردی که سطح کیفیت SL/CF توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

ویژگی ها : پایداری حرارتی عالی، ضد اکسیداسیون، خاصیت پاک کنندگی قوی جهت کاهش رصوبات ناشی از احتراق، ضد ساییدگی و خنثی کننده اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور.