جدول معادل یابی روغن های موتوری
جدول معادل یابی روغن های موتوری
نوع محصول RESCO ایرانول بهران پارس نفت سپاهان توتال شل کاسترول
بنزینی و دیزلی RES SC/CC 50 3000 بهران توان سوپر کیان ویژه سپاهان اسپیدی Rubia B Rotella SX XL
بنزینی و دیزلی RES 20W50 3000 بهران توان سوپر کیان ویژه سپاهان اسپیدی Rubia B Rotella SX XL
بنزینی و دیزلی RES SF/CC 20W50 6000 خودرو پارس تیزرو سینا اسپیدی اسپیدی طلایی Quartz 3000 Rotella X MGO
بنزینی و دیزلی RES SG/CD 20W50 8000 تکتاز-صبا پارس ارس آریا اسپیدی Motor Oil Helix HX3 GTX Castrol Motor Oil
بنزینی و دیزلی RES SJ/CF 20W50 12000 پیشتاز پارس پایا کیمیا اسپیدی   Helix HX5 Castrol Compact Small Enginc Oil
بنزینی و دیزلی RES SL/CF 10W40 ایرانول Racing سوپر پیشتاز + سوپر پایا سوپر اسپیدی Quartz 7000 Helix Super Macnatec GTX
بنزینی و دیزلی RES SL/CF 20W50 16000 سوپر پیشتاز سوپر پایا سوپر اسپیدی Quartz 5000 Helix HX6 FLEX Macnatec GTX
بنزینی و دیزلی RES SM/CF 20W50 Royal رانا سوپر پیشرو لیزویل Quartz 9000 Helix HX7 AJ GTX High Mileage Magnatec
بنزینی و دیزلی RES SM/CF 20W50 Royal رانا سوپر پیشرو لیزویل Quartz 9000 Helix HX7 AJ GTX High Mileage Magnatec
بنزینی و دیزلی RES CD/SE 40 D-7000   پارس پاسارگاد   Rubia D Rimula  
بنزینی و دیزلی RES CD/SE 50 D-7000   پارس پاسارگاد   Rubia D Rimula  
بنزینی و دیزلی RES CD/SE 20W50 D-7000   پارس پاسارگاد   Rubia D Rimula  
بنزینی و دیزلی RES CF4/CF/SJ 20W50 12000 بهران خودرو دیزل پارس دیزل ترابر سوپر شارژ اسپیدی   Helix HX5 Castrol Compact Small Engine Oil
دیزلی RES CH4 20W50 D-17000 بهران توربو دیزل پایدار سوپر دیزل اسپیدی Rubia Tir 6400 Rimula X Tection J-MAX
دیزلی RES CH4 D-17000 بهران توربو دیزل پایدار سوپر دیزل اسپیدی Rubia Tir 6400 Rimula X Tection J-MAX
روغن دنده RES GL-4 85W90 ایرانول EP بهران سمند MB مدوس EP ثمین اسپیدی TOTAL EP Spirax S2 G EP Range
روغن دنده RES GL-4 85W140 ایرانول EP بهران سمند مدوس EP ثمین اسپیدی TOTAL EP Spirax S2 G